Политика за защита на личните данни

 

ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Дружеството „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД, което управлява електронния магазин www.ivel-co.eu, декларира, че всички лични данни (по-нататък също „данни“) се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова обръщаме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита В тези Принципи за обработка на личните данни („Принципи“) бихме искали да ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме и по какъв начин ги ползваме след това.

1. Лични данни и тяхната обработка
Какво представляват личните данни Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни. Те са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Няколко примера за лични данни са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност). Тази информация може да се отнася до служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или иска да установи бизнес контакт.

1.1. Категории на личните данни
Събираме различни данни в зависимост от това, какви наши услуги използвате.

Ако купувате при нас, ние събираме:
• Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка.
• Демографски данни. Данни за пол, дата на раждане, държава и предпочитан език.
• Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

Ако сте „Регистриран потребител“, събираме:
• Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка.
• Демографски данни. Данни за пол, държава и предпочитан език, дата на раждане.
• Данни за регистриран вход. Входни имена и пароли. Нямаме достъп към действителната парола.

Ако получавате маркетингови съобщения от нас, ние събираме:
• Име и данни за контакт – имейл адрес и име.
• Демографски данни – държава, посочване на пола.

Обработваме също следните лични данни:
• Данни за комуникация между продавача и клиента.
• Записи от видеонаблюдение на магазините и пространства на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД.
• Записи с поведението на интернет страниците, управлявани от дружеството „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД.

1.2. Цели за обработката на личните данни:
• Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим предлаганите услуги и да ги подобряваме с цел вашето удовлетворение. Конкретно тук са включени:
◦ Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени независимо дали от нашата интернет страница, мобилни приложения или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, също така договора за „Регистриран потребител“, а при избрани данни – за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
◦ Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба или договора за „Регистриран потребител“, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
◦ Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, с приложението или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт. Ако сте „регистриран потребител“, ние обработваме данните с тази цел поради изпълнение на договора за продажба. Ако купувате при нас, но не сте „регистриран потребител“, обработваме тези данни поради законен интерес, който представлява законен интерес на дружество, както е описано по-горе.
◦ Подобряване на услугите. Използваме данните за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции, и едновременност с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание  нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние ползваме с цел подобряване, личните данни в анонимна форма.
• Защита, безопасност и решаване на спорове.  Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
• Записи от видеонаблюдение. В своите магазини и пространства „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД разполага с камери с цел защита на законните ни интереси. Пространствата, където са разположени камерите, са винаги означени с предупреждение.

• Маркетингови предложения.
◦ търговско съобщение
▪ Изпращаме ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили.
▪ Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл.
▪ В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
◦ Маркетинговите предложения, които ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и електронен магазин (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.
◦ Ако сте “регистриран потребител“, ние обработваме данните с тази цел поради изпълнение на договора за това. Ако купувате при нас, но не сте член, ние обработваме тези данни поради законен интерес, който представлява законен конвенционален маркетинг.
◦ Ако не сте наш клиент, обработваме на основание вашето съгласие.
◦ Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

Обработка на бисквитки от електронния магазин управляван от „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД
◦ В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите за поведение от бисквитките, разположени на електронния магазин, управляван от дружество „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД, с цел осигуряване на по-добро функциониране на електронния магазин и с цел интернет реклама на дружество „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД. Повече информация ще намерите в отделен раздел на този политика.

1.3. Предоставяне на личните данни на трети страни
Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, договора за „регистриран потребител“, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.
a) на дъщерните дружества и организации за обработка на основание изпълнение на договора за продажба или договора за „регистриран потребител“ за изпълнение на вътрешни процеси и прилагане;
b) на компании, издаващи кредитни карти, предоставящи платежни услуги с цел обработка на плащания и банки на основата на вашата поръчка, изпълнението на договора за продажба;
c) на доставчиците, на транспортни и/или куриерски фирми с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора;
d) охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
e) на други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни в това число лица, които по възлагане на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;
f) на трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
g) държавни, компетентни органи, които по силата на нормативен акт, имат правомощия да изискват от „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – НАП, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи , в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове; Комисия за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
h) на трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти;
Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности.

1.4. Принципи

2. Клиентски акаунт и покупка без регистрация
• a) В рамките на сключен договора за „регистриран потребител“, ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни и изпращането на информационния бюлетин.
• b) Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършена покупка, вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация, т.е. без да сте „регистриран потребител“.
• c) Имате право да прекратите договора за „регистриран потребител“, съгласно съответните Общи условия.

3. Защита на личните данни и срок на съхраняване

3.1.  Защита на личните данни
a) Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия електронен магазин и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
b) От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
c) Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от дружеството.

3.2. Срок на обработка
Обработка и съхранение на личните данни
• за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок.
• за срока на договора за „регистриран потребител“.
• 1 година след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове.
• за времето, през което е „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД като администратор задължено да ги съхранява според общозадължителните правни наредби. Счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
• Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.
• Съгласието за маркетинговите предложения е валидно в срок до 4 години или до отменяне.
• Записите от видеонаблюдение на магазините на дружество „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД  и около сградите на дружество „ИВЕЛ ПРО“ се обработват за максимален срок от 60 дни от деня на придобития запис от видеонаблюдение.
В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

4. Права на субектите, предоставящи данни
• a) Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
• b) В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
• c) Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
• d) По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

5. Електронен магазин

5.1. Бисквитки
Нашият електронен магазин ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за Вас релевантно, интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Повече информация за бисквитките можете да намерите тук. Бисквитките използваме напр. за:
• правилното функциониране на количката/кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно.
• запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате.
• възможно най-добро приспособяване на нашия електронен магазин към вашите изисквания чрез мониторинг на присъствието, вашето движение по електронния магазин и използваните функции.
• получаване на информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.
Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия електронен магазин може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

5.2. Използване на бисквитки
Бисквитките, ползвани на нашия електронен магазин, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия електронен магазин. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).
Бисквитките също могат да бъдат разделени според тяхната функционалност на:
• аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия електронен магазин с това, че разбираме, как потребителите го ползват.
• конверсионни, които ни позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба.
• tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба.
• за повторен маркетинг, които ползваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване.
• сесийни, които са от съществено значение за функционалността на електронния магазин.

5.3. Забраняване на бисквитките
Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.
Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android
• Iphone и Ipad
Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/

5.4. Връзки
Нашият електронен магазин съдържа връзки към уеб сайтове, които са практични и съдържат информация. Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни. Нашето дружество няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уеб сайтове.

6. Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адреса или телефона за връзка.
Длъжностно лице по защита на данните: Слава Антонова
Контакт: office@ivel-co.eu , 0897 299 525

7.   Валидност
Тези Принципи за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018 година.

От екипа на „ИВЕЛ ПРО“ ЕООД

Споделете
Безплатна доставка

при поръчка в сайта над 200 лв.

Право на връщане и замяна

14 (четиринадесет) работни дни

Гаранция на обувки

1 (един) месец

Сигурно плащане

Банков превод и наложен платеж